PRODUCTES QUÍMICS

Disposem d’una àmplia gamma de productes químics per al tractament de circuits i calderes.
Més de 25 anys d’experiència en el sector.

CIRCUITS OBERTS

CIRCUITS TANCATS

CALDERES DE VAPOR

NETEGES QUÍMIQUES

AIGUA CONSUM HUMÀ

PRE-TRACTAMENTS

CIRCUITS OBERTS

CIRCUITS TANCATS

CALDERES DE VAPOR

NETEGES QUÍMIQUES

AIGUA CONSUM HUMÀ

PRE-TRACTAMENTS

Manteniment dels equips de refrigeració

Tota indústria requereix un correcte tractament de l’aigua per tal d’evitar problemes de corrosió, incrustació i embrutiment en el circuit. El tractament de l’aigua és vital per optimitzar el seu rendiment energètic, mantenir la vida útil de les instal·lacions i prevenir riscos de legionel·losi.

Descobreix els nostres programes de manteniment
per al tractament d’aigües

EMINFOR S.L. realitza els programes de manteniment exigits pel Reial Decret 865/2003, tenint en compte la qualitat de l’aigua, les característiques dels mateixos, els materials, temperatures de paret, etc. La combinació de les diferents gammes de productes i l’establiment d’estrictes règims de seguiment químic i biològic permeten assegurar l’adequat manteniment de les instal·lacions i el compliment de la normativa vigent.

Circuits oberts de refrigeració

EMINFOR S.L. és una empresa amb més de 25 anys d’experiència en el tractament de circuits de refrigeració. Entre els nostres serveis es troba:

 1. Gamma de productes AQUICIR. Productes químics Específics per a la prevenció d’incrustacions i la corrosió, protegeixen i allarguen la vida útil dels Equips i milloren el su Rendiment.
 2. Gamma de productes AQUICIDE. Biocides per a la prevenció de la legionel·la, eliminin la legionel·la i evitin la formació del biofilm.
 3. Instal·lació d’equips de dosificació i control. Manteniment, revisió i calibratge d’equips.
 4. Verificació del correcte funcionament dels tractaments aplicats i la correcta execució dels programes d’autocontrol. Presa de mostra i anàlisi.
 5. Elaboració i execució de programes d’autocontrol segons Reial Decret 865/2003
 6. Canvi de farcits, separadors de gotes. Neteges químiques d’equips, recuperació de rendiments.
 7. Estudis de velocitats de corrosió.

Circuits tancats de refrigeració. Circuits de clima o calefacció.

EMINFOR S.L. disposa de més de 25 anys d’experiència en el tractament de circuits tancats, ja sigui circuits de clima o de calefacció. Entre els nostres serveis es troba:

 1. Gamma de productes AQUICIR CC. Productes químics específics per a la prevenció de la corrosió, protegeixen i allarguen la vida útil de les instal·lacions i milloren el seu rendiment evitant embrutiments.
 2. Instal·lació i manteniment d’equips de dosificació.
 3. Presa de mostres i anàlisi d’aigües.
 4. Neteges químiques d’equips, recuperació de rendiments.
 5. Estudis de velocitats de corrosió

Calderes de Vapor

EMINFOR S.L. disposa d’una àmplia experiència per al tractament de tot el sistema (aigua i vapor) en funció de les característiques de la instal·lació, la utilització del vapor i les característiques de l’aigua d’aportació.

 1. Anàlisi d’aigües, caracteritzant l’aigua d’aportació i de la caldera.
 2. Gamma de productes AQUIGEN. Productes químics específics per a la prevenció d’incrustacions i la corrosió.
 3. Aptes per a indústria alimentària.
 4. Gamma de productes AQUIMINE. Tecnologia d’amines filmants que protegeixen tot el circuit formant una pel·lícula protectora.
 5. Instal·lació i manteniment d’equips de dosificació.
 6. Verificació del correcte funcionament dels tractaments aplicats. Presa de mostres i anàlisi.
 7. Neteges químiques d’equips, recuperació de rendiments.

Neteges químiques

EMINFOR S.L. posa a disposició dels seus clients, equips i personal tècnic per a la realització de neteges químiques de les seves instal.lacions (calderes, intercanviadors, circuits … etc). La neteja química permet recuperar rendiments y cabdals d’aigua i millorar el funcionament de la instal·lació.

Els serveis que oferim són:

1. Gamma de productes AQUICLEAN, productes de neteja especialment dissenyats per a protegir les parts metàl·liques de la instal·lació.
2. Neteges pre-operacionals.
3. Neteges àcides desincrustants.
4. Desengrasant. Rentat alcalí.
5. Neteja. Decapat i passivat de superfícies.

Aigua consum humà

EMINFOR S.L. disposa d’una àmplia experiència en el tractament i manteniment d’instal·lacions d’aigua sanitària, entre els nostres serveis oferim:

 1. Productes per al tractament de l’aigua de consum humà segons Reials Decrets: 140/2003, 314/2016 i 902/2018. (Desinfectants, Antiincrustants, Inhibidors de corrosió, floculants i Coagulantes).
 2. Instal·lació i manteniment d’equips de dosificació.
 3. Verificació del correcte funcionament dels tractaments aplicats i la correcta implantació dels programes d’autocontrol.
 4. Presa de mostres i anàlisi.
 5. Elaboració i implantació de programes de prevenció de la legionel·la segons Reial Decret 865/2003
 6. Neteja de dipòsits, acumuladors, bescanviadors, xarxa de distribució i punts terminals.
 7. Eliminació i prevenció de la formació de biofilm.

Pre-tractaments

OSMOSIS INVERSA

Disposem d’una àmplia gamma de productes i serveis per al manteniment de les plantes d’osmosi.
Productes:

 • Reductors d’oxígen
 • Desinfectants
 • Inhibidors de la incrustació
 • Productes de neteja
 • Membranes
 • Filtres

Serveis:

 • Neteja de membranes i recuperació de rendiments
 • Subministrament i canvi de membranes
 • Diagnosi i autòpsies
 • Estudis de rendiment dels pre-tractaments

DESCALCIFICADORS

 • Muntatge
 • Revisió i manteniment d’equips descalcificadors
 • Subministre i canvis de resina d’intercanvi iònic
 • Instal·lació i manteniment de pre-filtres
 • Subministre de sal