icono-gran-salut-ambiental-eminfor

SALUT AMBIENTAL

Ens importa l’aire que respires

Qualitat ambiental interior

Estudis per millorar l'aire en ambients interiors.

Per avaluar les característiques de l’aire interior d’una instal·lació es consideren tant els paràmetres fisicoquímics com microbiològics, s’elabora un informe on s’avaluen els resultats per tal d’extreure conclusions sobre l’estat higiènic de l’aire, possibles causes de contaminació i punts crítics de control .

Certificats de Qualitat Ambient Interior d'un edifici

Certificats emesos per AENOR en base a la nova Norma d’Inspecció UNE 171.330-2. La intenció d’aquesta norma és fomentar la prevenció de riscos ambientals per a la salut, mitjançant la revisió de les condicions higienicosanitàries de l’interior dels edificis.

Neteja i desinfecció de conductes i UTAS

Eliminació de la brutícia continguda a l’interior d’aquest tipus d’instal.lacions i la disminució de la contaminació biològica, fins a límits tolerables, a les superfícies internes de les mateixes.

Aquest tractament es realitza seguint els protocols d’actuació i bones pràctiques en les feines de desinfecció avalades per la Norma UNE 100012.

Validació de quiròfans i sales blanques

La validació de quiròfans i sales blanques consisteix en l’obtenció d’uns valors,
que venen establerts en Normes vigents sobre aquest tipus d’infraestructures,
amb el fi de determinar si les condicions de les instal.lacions compleixen amb els criteris normatius.
Un cop obtinguts els resultats, s’han de comunicar al client.

NECESSITA MÉS INFORMACIÓ?

Auditoria

El control de la qualitat de l’aire de l’interior dels edificis és un punt important en el que s’ha d’incidir per al benestar i la salut del personal que ocupa les instal.lacions. La qualitat de l’aire interior dels edificis està afectada per les condicions físiques de l’aire i per la presència eventual de contaminants d’origen orgànic i inorgànic, per tant, és necessari conèixer aquests paràmetres. Si les condicions ambientals no són les correctes, poden provocar mals de cap, irritacions de mucoses, etc.

Per avaluar les característiques de l’aire interior d’una instal.lació es consideren els següents paràmetres:

Controls microbiològics

Controls microbiològics de l’ambient
Controls microbiològics d’aire de sortida dels climatitzadors
Controls microbiològics de superfícies dels climatitzadors

Controls físico-químics bàsics

Avaluació higiènica del sistema de climatització
Temperatura i humitat relativa
Nivells de CO i CO2
Nivells de PM10
Cabdal de ventilació
Confort acústic
Il·luminació ambiental

Controls físico-químics complementaris

Nivells de O3
Formaldehid
Sulfur d’hidrogen
Òxids de Nitrogen
COVs: tricloroetilè, xilè, etilè i toluè
Camps electromagnètics