Nova norma UNE 100030:2017 sobre Prevenció i control de la legionel·la

L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) a publicat la nova norma UNE 100030: 2017 sobre Prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en instal·lacions, el Ministeri de Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha comunicat que aquesta norma s’aplicarà en els termes que estableix l’article 6 del Reial Decret 865/2003 sense que sigui necessària la modificació del mateix. Segons ha publicat AQUA Espanya: “Ja que la UNE 100030: 2017 substitueix i anul·la la norma anterior, el Ministeri conclou, un cop consultat a l’Advocacia de l’Estat del Ministeri de Sanitat, que sense haver de modificar l’esmentat Reial Decret, la nova norma serà d’aplicació directa amb caràcter complementari al Reial Decret 865/2003, en tot allò que no contradigui tal Reial Decret.

La UNE 100030: 2017 és una guia dels criteris i orientacions a tenir en compte per a la correcta prevenció i el control de la proliferació i disseminació de bacteris del gènere legionel·la, presents en l’aigua.

Principals novetats de la norma UNE 100030: 2017

Són moltes les novetats de la nova norma, entre ells:

  • S’amplia el llistat d’instal·lacions implicades i es desenvolupen àmpliament cadascuna d’elles, introduint la recomanació per a la realització d’auditories externes per a determinades instal·lacions de risc.
  • Es concreten les pautes d’actuació per a positius de Legionella spp per a cadascuna de les instal·lacions desenvolupades en la Norma.
  • S’enumeren les tasques de manteniment higiènic sanitari que pot realitzar el personal propi de la instal·lació, així com els coneixements mínims que hauria de posseir aquest personal.
  • S’especifiquen els requisits empresarials i tècnics que han de demostrar les empreses de prevenció i control de legionel·la.
  • S’introdueix la possibilitat d’emprar altres tècniques d’anàlisi de Legionella alternatives al cultiu.
  • S’inclouen nous protocols de neteja i desinfecció en les instal·lacions així com les tècniques de desinfecció i tractament de l’aigua.